Bastionen 1
Konst i trädgård

Projektet kan beskrivas som ett platsspecifikt konstprojekt, med speciell betoning på lokal förankring. Det har som utgångspunkt en existerande trädgård i centralorten Järpen i Åre kommun. Projektet pågår under ett år; från hösten 2007 till hösten 2008. Den offentliga delen blir under tiden 15 juni till 17 aug 2008.

Ett av projektets syften är att undersöka om konstutövning på ett lokalt plan ökar medvetenheten och intresset för konst.

Järpen har valts som projektplats då trädgården finns där. Ortens identitet är annorlunda än Mörsil, Åre och Storlien, de mer kända platserna i kommunen.

Trädgården är granne med en gammal militär skans och ett industriområde; den ligger lite utanför de turistiska allfarvägarna. Detta ses både som en resurs och en utmaning; platsens historia ger deltagande konstnärer en annan kontext än den som vanligtvis förknippas med åre kommun. Samtidigt stämmer projektet väl överens med kommunens satsning på sommarturism.

Den konstnärliga målsättningen är att varje medverkande konstnär på ett engagerat sätt får genomföra sin eller sina idé(er). Grundläggande koncept är förändring, recirkulering och lokal förankring. De konstnärliga verken och aktiviteterna har i de flesta fall ett naturligt samband

med en trädgårds rytm av växande, för-multning och död och skapas särskilt för och utifrån platsen. Tillblivelseprocessen kan vara dramatisk, humoristisk, kanske också med ett mått av risktagande. Uttrycken kommer av att projektdeltagarna vistats i trädgården och Järpen vid flera tillfällen och låtit sig påverkas av platsens speciella atmosfär; trädgården, det gamla ståtliga huset, de stora träden, ljusförhållandena, närheten till Hjerpe Skans och det intilliggande stenbrottet. Och den vidare kontexten - industriområdet, landsvägen, vattnet, den kalhuggna åsen.

En bakomliggande tanke år att projektet ska kunna återkomma under flera år i rad. Inte nödvändigtvis på samma plats eller i samma trädgård men kanske på andra platser i Järpen och/eller på andra platser i kommunen. På så vis blir det intressant att följa projektet sommar efter sommar.

3 tradgårdar, en skulptur i form av en glasbyrå, innehållande matrester

"3 tradgårdar" på nära håll

Del av verker Tänkbänk av Kersti Grönlund

Projektet har fått namn efter det kvarter där det kommer att genomföras; Åre Bastionen 1. Trädgården kommer att innehålla konstnärliga verk och vara plats för aktiviteter framtagna utifrån kvarterets/platsens förutsätt-ningar och möjligheter samt de deltagande konstnärernas egna intressen.

Tio kulturarbetare är engagerade i projektet. De har alla olika anknytningar till Åre kommun. Några bor i Järpen, några på andra platser i kommunen, Åter-igen andra har bott i kom-munen tidigare eller haft relationer på annat

sätt. Detta ger konstnärerna en naturlig anknytning till platsen; de har en lokal förankring.

Projektets målsättning är självklart en hög konstnärlig kvalitet. För att uppnår detta betonas processuellt arbete. Det innebär att de medverkande konstnärerna möts regel-bundet för att utveckla projektet, prova ut konstnärliga idéer samt diskutera lösningar på olika problem. Tanken är att projektet ska vara öppet och oavslutat under den tid det pågår, så att idéer som dyker upp under arbetets gång kan genomföras, liksom även idéer som kommer fram under den offentliga perioden i trädgården.

back

Projektets viktigaste etapp är under tiden 15 juni till 17 augusti 2008. Då öppnas trädgården för allmänheten med performance och visning av verken.

tyck för att komma tillbaka till föregående sida